Yleiset ehdot

Sisällysluettelo

 1. Soveltamisala
 2. Sopimuksen tekeminen
 3. Peruuttamisoikeus
 4. Hinta ja toimituskustannukset
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. Vastuu virheistä
 7. Laki ja toimivalta
 8. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä MHW Bike-House GmbH -yrityksen (jäljempänä "Myyjä") sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan (jäljempänä "Asiakas") ja Myyjän välisiin sopimuksiin, jotka koskevat kaikkia Myyjän verkkokaupassa esiteltyjä tavaroita ja/tai palveluja. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä tähän sopimukseen vastustetaan, ellei muita ehtoja ole määritelty.

1.2 Näissä ehdoissa kuluttaja on kuka tahansa yksityishenkilö, joka toimii tarkoituksissa, jotka ovat kokonaan tai pääasiallisesti hänen elinkeinotoimintansa, liiketoimintansa, käsityönsä tai ammattinsa ulkopuolella. Elinkeinonharjoittaja on näissä ehdoissa tarkoitettu henkilö, joka toimii tarkoituksissa, jotka liittyvät hänen elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa, riippumatta siitä, toimiiko hän henkilökohtaisesti vai toisen henkilön välityksellä, joka toimii elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat ainoastaan asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Näin tehdessään, sen jälkeen kun asiakas on sijoittanut valitut tavarat ja/tai palvelut virtuaalikoriin ja käynyt läpi tilausprosessin, ja klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta, asiakas antaa oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen virtuaalikoriin sisältyvistä tavaroista ja/tai palveluista. Asiakas voi esittää tarjouksen Myyjälle myös puhelimitse, faksilla, sähköpostitse tai postitse.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa

 • siirtämällä kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen kirjallisessa muodossa (faksilla tai sähköpostilla); sikäli kuin asiakkaan saama tilausvahvistus on ratkaiseva, tai
 • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle; sikäli kuin ratkaisevaa on, että asiakas vastaanottaa tavarat, tai
 • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.

Sopimus syntyy silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa ajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, jolloin asiakas ei ole enää sidottu tahdonilmaisuunsa.

2.4 Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä.

2.5 Myyjä tallentaa sopimuksen sisällön ja lähettää sen asiakkaalle kirjallisesti, mukaan lukien nämä ehdot ja asiakastiedot (esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa. Lisäksi sopimuksen sisältö tallennetaan Myyjän verkkosivuille, ja Asiakas löytää sen asiakaskirjautumisessa salasanalla suojatun asiakastilin kautta, jos Asiakas on luonut asiakastilin verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä.

2.6 Asiakas voi korjata kaikki syöttämänsä tiedot tavanomaisen näppäimistö- ja hiiritoiminnon avulla ennen sitovan tilauksensa lähettämistä. Lisäksi ennen tilauksen lähettämistä kaikki syötetyt tiedot näytetään vahvistusikkunassa, ja niitä voidaan korjata myös tässä ikkunassa tavanomaisen näppäimistö- ja hiiritoiminnon avulla.

2.7 Sopimuskieli on englanti.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta Myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Asiakkaan vastuulla on erityisesti varmistaa, että kaikki Myyjän tai Myyjän tilauskäsittelyn yhteydessä toimeksiantamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit tulevat perille, jos käytössä on SPAM-suodattimet.

3) Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruutusoikeuteen. Yksityiskohtaiset tiedot peruutusoikeudesta annetaan Myyjän peruutusohjeissa.

4) Hinta ja toimituskulut

4.1 Ellei tuoteselosteissa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat loppuhintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Maksu voidaan suorittaa jollakin Myyjän verkkokaupassa mainituista maksutavoista .

4.3 Jos ennakkomaksusta on sovittu, maksu erääntyy maksettavaksi heti sopimuksen tekemisen yhteydessä.

4.4 Kun maksu suoritetaan käyttämällä PayPalin tarjoamaa maksutapaa, maksujen käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta noudattaen PayPalin käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.paypal.com/uk /webapps /mpp /ua /useragreement-full ?locale.x=en_GB. Jos asiakasasiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, sovelletaan ehtoja, joita sovelletaan maksuihin ilman PayPal-tiliä. Ne ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.paypal.com/de /webapps /mpp /ua /privacywax-full.

5) Lähetys- ja toimitusehdot

5.1 Tavara toimitetaan pääsääntöisesti lähetysreitillä asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Kaupantekomenettelyyn sovelletaan Asiakkaan tilausprosessissa ilmoittamaa toimitusosoitetta. Tästä poiketen, kun valitaan maksutapa PayPal, sovelletaan toimitusosoitetta, jonka asiakas on ilmoittanut PayPalille maksun yhteydessä.

5.2 Jos toimitus asiakkaalle ei ole mahdollista, valtuutettu kuljetusyritys palauttaa tavarat myyjälle, ja asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuneista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa tapahtumasta, joka aiheuttaa toimituksen mahdottomuuden, tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tilattuja tavaroita, paitsi jos myyjä on ilmoittanut asiakkaalle riittävän ajoissa ennen toimitusta.

5.3 Myyjä pidättää oikeuden osatoimitukseen. Tällöin Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle, missä vaiheessa kaikki osat toimitetaan. Toimitus on saatettava päätökseen kohtuullisessa ajassa. Tällaisesta osatoimituksesta ei peritä lisäkustannuksia. Jos asiakas on kuitenkin pyytänyt osatoimitusta, Myyjä pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta ylimääräiset toimituskustannukset. .

5.4 Riski myytyjen tavaroiden vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta ja vahingossa tapahtuvasta huonontumisesta siirtyy periaatteessa asiakkaalle, kun ne tulevat asiakkaan tai hänen nimeämänsä henkilön fyysiseen hallintaan. Jos asiakas toimii elinkeinonharjoittajana, vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy lähetyksenä tapahtuvassa kaupassa, kun tavara luovutetaan pätevälle kuljetushenkilölle myyjän toimipaikassa.

5.5 Myyjä pidättää itselleen oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos kyseessä on virheellinen tai epäasianmukainen itsetoimitus. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja jos hän on tehnyt toimittajan kanssa konkreettisen suojaustapahtuman. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai ne ovat osittain saatavilla, myyjän on ilmoitettava siitä viipymättä asiakkaalle, ja asiakkaan suorittamat maksut palautetaan välittömästi.

5.6 Jos asiakas noutaa tavarat itse, Myyjä ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse, että tavarat ovat noudettavissa. Saatuaan sähköpostiviestin asiakas voi noutaa tavarat neuvoteltuaan Myyjän kanssa. Tässä tapauksessa lähetyskuluja ei veloiteta.

6) Vastuu virheistä

6.1 Sovelletaan lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia.

6.2 Jos asiakas on kuluttaja ja hän käyttää lyhytaikaista oikeuttaan hylätä tuote, hänen on palautettava tuote omalla kustannuksellaan.

7) Laki ja toimivalta

7.1 Jos asiakas toimii kuluttajana kohdan 1.2 mukaisesti, osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa asiakkaalla on asuinpaikka. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta. Lisäksi sen valtion tuomioistuimilla, jossa asiakkaalla on kotipaikka, on yksinomainen toimivalta kaikkiin näihin suhteisiin liittyviin riita-asioihin.

7.2 Jos asiakas toimii elinkeinonharjoittajana kohdan 1.2 mukaisesti, osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa myyjän kotipaikka sijaitsee. YK:n yleissopimus kansainvälisestä tavaranmyynnistä on suljettu pois. Lisäksi sen valtion tuomioistuimilla, jossa Myyjän toimipaikka sijaitsee, on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näihin suhteisiin liittyvät riidat.

8) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Myyjä ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen riidanratkaisumenettelyyn.